NO EN Logg inn
Forklaring til grafer

Bruksanvisning

Denne brukermanualen skal gi en rask innsikt i mulighetene som finnes i statistikkverktøyet, samt forståelse for hvordan grafene kan tolkes.

Statistikk forklaring

Valg av språk

Grafene kan vises med språkene norsk og engelsk. Dette følger språkvalget for selve websiden. Dette velges oppe til høyre i menyen markert som følger "no en"

Bruk av hovedmeny

Hovedmeny er oppe til venstre med grå bakgrunn For å velge graf: trykk på symbolet for pil i listeboksen øverst på websiden, trykk deretter på type graf fra listen. Hovedmenyen tilpasser seg typen graf som velges. For å velge data: marker aktuelle data og trykk på pilene som peker mot høyre. For å søke etter data trykk på "søk" knappen, skriv inn søketekst i feltet som kommer frem, marker valget og valgte data listes. Ved å trykke "Oppdater", vil grafene vise valgte data. Tips: Benytt ctrl/ctrl-shift for å velge mer enn ett datavalg i listene.

Bruk av knapper i tegnforklaringen

Ved å klikke på tegnforklaring under grafene kan det vises mer spesifikke data.

Bruk av meny i grafen

menyen oppe til høyre i grafene finner du flere valgmulighetter for å lagre data som .xls og .csv. I tillegg kan grafene lagres som bilder i formatene .jpg, .png, .pdf og .svg. Hvordan filen lagres avhenger av nettleserinnstillinger. I tillegg er det mulig å velge fullskjermsvisning av grafen.

Tolkning av grafene

Bakgrunn: En årgang avsluttes 15. februar etter kalenderåret er avsluttet på grunn av etterslep i informasjon, dvs. kanaler legges til i Kanalregisteret frem til 15. feb året etter. Nivå settes for kommende år og er basert på forslag i forrige årgang. Nivået vedtas i AU for NPU som har sitt siste vedtaksmøte i løpet av januar det påfølgende år. Data med skravert mønster regnes som foreløpige og indikerer at årgangen ikke er ferdigstilt, dvs. at dataene kan fremdeles forandre seg. Etter 15. februar tas skravering vekk for det foregående året som resultat av møte for behandling av tidsskrifter. I grafer der søylene viser akkumulerte data, merkes søylene med siste dato i året, samt at for det pågående året merkes søylen med dagens dato. I visninger der søyler indikerer data for et spesifikt år er det årstallet som vises, mens det er perioden fra starten av året til dagens dato som vises for det pågående år. I linjediagrammene der det finnes ufullstendig data vil disse mangle markører for datapunktene fram til 15. februar året etter.

Spørsmål?

For spørsmål relatert til data brukt i hver graf, se dokumentasjonen i "Datagrunnlag". For ytterligere spørsmål send e-mail til: publiseringskanaler@hkdir.no

Statistikk: Kanaler lagt til per år

Teller aktive og nedlagte kanaler ved året når første nivået ble tildelt eller vedtak ble satt (uhr_year_of_inclusion).

Statistikk: Nye tidsskrifter per nasjon per år

Teller aktive og nedlagte tidsskrifter ved året når første nivået ble tildelt eller vedtak ble satt (uhr_year_of_inclusion).

Statistikk: Nye forlag per nasjon per år

Teller aktive og nedlagte forlag ved året når første nivået ble tildelt eller vedtak ble satt (uhr_year_of_inclusion).

Statistikk: Forlag og deres nivå

Teller aktive og nedlagte forlag per år i nivåhistorikk.

Statistikk: Tidsskrifter og deres nivå

Teller aktive og nedlagte tidsskrift per år i nivåhistorikk.

Statistikk: Tidsskrifter per forlag

Teller aktive og nedlagte tidsskrift på hvert tidsskrifts kobling til "forlag". "Utgiver" er et separat tekstfelt og ikke del av kobling.

Statistikk: Publiseringsavtale og DOAJ-indeksering

Teller aktive og nedlagte tidsskrift.

Statistikk: Sherpa Romeo

Teller aktive og nedlagte tidsskrift.

Statistikk: Nye brukere per år

Teller brukere per registreringsår.

Statistikk: Nye brukere akkumulert per år

Samler opp og teller brukere per registreringsår.

User manual

This user manual is meant to give the user quick insight into the possibilities that exists in this statistics tool as well as understanding of how they can be interpreted.

The choices available in this tool.

Selection of language

The graphs can show the languages Norwegian and English. This follows the chosen language for the website and is selected in the top right corner as follows "no en".

The main menu

The main menu is the one to the left with the grey background. To choose graph: Click on the arrow symbol in the list box at the top of the website, thereafter click on the type of graph you would like. The menu will now adjust to your selection. To choose data: MArk the relevant data and click the arrows pointing to the right. To search for data click the search text in the appearing list. By clicking on "update", the graph will show the selected data. Tip: Use the ctr/ctrl-shift buttons to select more than one choice in the lists.

Use of toggle buttons in the legend

To show data that are more specific click on the toggle buttons in the legend.

Use of menu in the graph

In the menu in the top right corner , you will find several options. The data can be stored as .xls and .csv, in addition the graph can be stored as a picture in the formats .jpg, .png, .pdf and .svg. How/where the files are stored depends on the browser settings. It is also possible to choose a full screen view.

Interpretation of the graphs

p> Background: Data for a year is considered finalized February 15'th after the year has ended as a result of lag in information. This is a result of channels being added until 15'th of february in the new year. The level is set for the coming year and is based on suggestions in the preceding year. The level is set during AU for NPU which has its meeting during January the following year.

The data with patterns is preliminary and indicate that the year is not finalized. After February 15’th last years data is considered finalized and the pattern is removed. In graphs where the data shows the accumulated data, the label will indicate the last date of the year, and for the ongoing year, it will show the current date. In views where the columns indicate data for a specific year the label shows the year, while for the ongoing year the label will indicate the date from the start of the year until the current date. In the line charts where you have preliminary data these will be missing markers for the data points in question until February 15’th the next year.

Questions?

For questions in relation to the data being displayed in the graphs refer to "Data definitions" If you have any further questions e-mail: publiseringskanaler@hkdir.no

Statistics: Journals and publishers annually

Counts active and ceased journals by year when level is first set (uhr_year_of_inclusion).

Statistics: New journals annually per nation

Counts active and ceased journals by year when level is first set (uhr_year_of_inclusion).

Statistics: New publishers annually per nation

Counts active and ceased journals by year when level is first set (uhr_year_of_inclusion).

Statistics: Publishers and scientific level

Counts active and ceased publishers by level placement history.

Statistics: Journals and scientific level

Counts active and ceased journals by level placement history.

Statistics: Journals by publishers

Counts active and ceased journals by their relation to "Publishing House" field. "Publisher" is a more generic and separate text field and not part of relation.

Statistics: Publishing agreement and DOAJ-indexation

Counts active and ceased journals.

Statistics: Sherpa Romeo

Counts active and ceased journals.

Statistics: New users annually

Counts users per registration year.

Statistics: New users accumulated annually

Accumulation of users counted per registration year.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk