NO EN Logg inn

Om Register over vitenskapelige publiseringskanaler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. HK-dir ved avdelingen for data og statistikk, har ansvar for driften. NPU har ansvar for godkjenning av publiseringskanaler.

Register over vitenskapelige publiseringskanaler henter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre. Vi bestreber oss på å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at den gitte informasjonen er feil eller utdatert.

Publiseringskanaler

I registeret, ofte omtalt som kanalregisteret, kan du finne publiseringskanaler som er godkjent som vitenskapelige publiseringskanaler, samt foreslå nye. Publiseringskanaler er tidsskrift, serier og utgivere/forlag.

En godkjent vitenskapelig publiseringskanal er en publiseringskanal som har nivå 1 eller nivå 2. Publiserer du i en godkjent vitenskapelig publiseringskanal, kan du få publiseringspoeng. Publiseringspoeng gir finansiering fra staten til din institusjon, da publiseringspoeng utgjør en del av grunnlaget for resultatbasert omfordeling i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet.

Vitenskapelig publisering

I tillegg til å publisere i en godkjent vitenskapelig publiseringskanal, må selve publikasjonen oppfylle noen krav for at det kan defineres som vitenskapelig publikasjon og utløse publiseringspoeng.

En vitenskapelig publikasjon må

Du finner mer informasjon på følgende lenker:

Nivåer

Nivå 2 er det høyeste nivået. Nomineringen til nivå 2 gjennomføres en gang i året av fagorganene. Individuelle forskere kan komme med innspill til fagorganene via NPI eller som faglig kommentar direkte på tidsskriftet i Kanalregisteret.

Nivå 1 er publiseringskanaler vurdert til å tilfredsstille minimumskravet til vitenskapelighet (ekstern fagfellevurdering, vitenskapelig redaksjon og minimum nasjonal forfatterkrets).

Nivå 0 betyr at publiseringskanalen har vært oppe til vurdering, men fått avslag. Det vil si at publiseringskanalen ikke er godkjent og publisering i den vil ikke gi publiseringspoeng. Ønsker du likevel å publisere i en publiseringskanal som i dag har nivå 0, kan du foreslå den på nytt. Vi vil da revurdere den for nivå 1 på et vedtaksmøte.

Nivå x er publiseringskanaler der det er tvil om de bør godkjennes eller avvises i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon. Så lenge publiseringskanalen er på nivå X, vil det nivået den hadde før, fortsatt være gjeldende for evt. uttelling. Om publiseringskanalen er helt ny for registeret og settes direkte på nivå X, vil det telle som nivå 0.

Det er ikke nødvendig å foreslå publiseringskanaler på nytt når de har nivå X, men du kan gjerne komme med faglige innspill ved å kommentere på den spesifikke publiseringskanalen.

Vedtaksmøter

Forslag om publiseringskanaler til nivå 1 blir behandlet på et vedtaksmøte. Vi behandler også bekymringsmeldinger om godkjente publiseringskanaler og klager på vedtak.

Vedtaksmøtene holdes tre ganger i året — juni, oktober og januar. Vedtaksmøtet i juni er det første møtet for inneværende år, mens møtet i januar det påfølgende år, er det siste for inneværende år.

På vedtaksmøtene deltar saksbehandlere fra avdelingen Statistikk om høyere utdanning og forskning ved HK-dir, Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU), inkludert observatør fra Cristin.

På vedtaksmøtet godkjenner Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget HK-dirs forslag til vedtak på nye forslag. Forslag der HK-dir er usikker på om publiseringskanalen oppfyller kriteriene til nivå 1, samt bekymringsmeldinger, klagesaker og publiseringskanaler på nivå X, blir satt opp som særsaker. Særsaker diskuteres spesielt på vedtaksmøtene og vil derfor ikke ha foreslått vedtak og nivå i forkant av vedtaksmøtet.

Frist for å foreslå

For å få behandlet ditt forslag slik at det får nivå for inneværende år, må forslaget være registrert innen årets siste forslagsfrist, 30. november. Forslag som kommer inn etter fristen, vil først bli behandlet neste år.

Ønsker du å få forslaget ditt behandlet på møtet i juni eller møtet i oktober, bør du registrere forslaget i god tid i forkant, slik at vi rekker å få det med. For øvrig skal alle forslag som har blitt registrert innen 30. november behandles på vedtaksmøtet i januar.

Vedtak om nivå 1/nivå 0

På vedtaksmøtene settes nivå for forslagene som har blitt behandlet (nivå 1 eller nivå 0). Nivået som blir satt gjelder for inneværende år og fremover.

I noen tilfeller ønsker vi å innhente mer informasjon eller vurderinger fra relevant fagorgan før vi avgjør nivå. Da utsetter vi vedtak om nivå til neste vedtaksmøte, hvor saken blir fulgt opp.

I forkant av møtet kan vi motta tilbakemeldinger som stiller spørsmål ved om en godkjent publiseringskanal fortsatt bør være godkjent. Da vil vi gjennomgå publiseringskanalen på nytt. Kommer vi frem til at publiseringskanalen ikke oppfyller kravene til vitenskapelighet, settes den ned til nivå 0 med virkning fra førstkommende år. Publiseringskanalen beholder altså nivå 1 ut året, men settes ned til null det påfølgende år.

Fra nivå X til nivå 1/nivå 0

Er vi i tvil om publiseringskanaler skal godkjennes eller ikke, kan vi vurdere den til nivå X. Vi henvender oss da til relevant fagutvalg. Er fagutvalget enig, settes publiseringskanalen til nivå X.

Publiseringskanaler på nivå X vurderes igjen på neste vedtaksmøte, avhengig av om vi har nok beslutningsgrunnlag til å gjøre ny vurdering, basert på innspill og tilgjengelig informasjon. Vi etterstreber å beslutte endelig nivå på årets siste møte, men om publiseringskanaler får nivå X på slutten av året, vil det ikke alltid være mulig.

Vedtakene om endelig nivå, følger samme logikk som vanlige vedtak om nivå 1 og nivå 0. Dvs. at om en publiseringskanal går fra nivå X til nivå 1, gjelder nivå 1 umiddelbart. Går en publiseringskanal fra nivå X til nivå 0, settes den ned til nivå 0 med virkning fra førstkommende år.

Tidsskrift som har fått nivå 0 etter å ha vært på nivå X, vil ikke bli vurdert for nivå 1 før etter to år.

Ved avslag på forslag til nivå 1

Ved et avslag, dvs. at forslaget ikke ble godkjent som vitenskapelig publiseringskanal, kan du foreslå publiseringskanalen på nytt. Gjør du det innenfor den endelige fristen, kan forslaget fortsatt få godkjent nivå for inneværende år. Du bør sørge for å legge ved ny eller mer dokumentasjon, ettersom det ofte er mangel på dokumentasjon som gjør at vi avslår forslaget. Se kriterier for godkjenning av publiseringskanaler.

Du kan også klage på et vedtak ved å sende klagen til publiseringskanaler@hkdir.no. Da vil vi behandle klagen på førstkommende møte.

Spesielt om vedtaksmøtet i januar

Vedtaksmøtet i januar er spesielt siden det er det avsluttende møtet for året som var.

Publiseringskanaler som her får nivå 1 har tilbakevirkende kraft, dvs. at nivå 1 gjelder for året som var og fremover. Publiseringskanaler som her får nivå 0, får nivå 0 fra og med det året vi er inne i. Saker som vi ikke får avklart på møtet, følger vi opp fortløpende etter møtet slik at de også får nivå for foregående år.

Klager på vedtak blir i utgangspunktet ikke behandlet før på neste vedtaksmøte, altså i juni. Om nivået blir endret som følge av klagen, vil det gjelde for inneværende år og har ikke tilbakevirkende kraft for fjoråret.

Scopus-kanaler

Kanalregisteret mottar gjennom hele året såkalte Scopus-kanaler fra Cristin. Dette er kanaler som er indeksert i databasen Scopus og som har publisert bidrag fra norske forskere. Cristin importerer slike publikasjoner fra Scopus og sender data til kanalregisteret. Kanalregisteret skal behandle Scopus-kanalene på lik linje med vanlige forslag.

Scopus-kanaler kan komme inn i etterkant av vedtaksmøtet i januar, men skal likevel behandles for nivå for fjoråret dersom det i fjoråret var publikasjoner med norske forfattere. Dette i den grad det er mulig innenfor interne frister for å ferdigstille fjorårets rapporteringsår.

Etterfølgere

Såkalte etterfølgere er tidsskrift og serier som fortsetter tidsskrift eller serier som er opphørte. Dersom forgjengeren allerede er registrert i kanalregisteret med nivå 1 eller nivå 2, skal etterfølgeren arve nivået til sin forgjenger dersom etterfølger oppfyller kravene til nivå 1. Etterfølgere får nye ISSN og må derfor registreres som nye publiseringskanaler og behandles på lik linje med andre forslag til vitenskapelige publiseringskanaler.

Vedtak om nivå 2

Vedtak om å sette en publiseringskanal opp til nivå 2 eller ta en publiseringskanal ned fra nivå 2, blir bestemt av Det nasjonale publiseringsutvalget etter nomineringsforslag fra de forskjellige fagorganene.

Individuelle forskere kan komme med forslag til nivå 2 ved å bruke kommentarfunksjonen til å legge igjen en faglig kommentar. Kommentaren blir offentlig tilgjengelig via kommentarfanene på fagfeltenes oversiktsside over tilknyttede titler på NPI.

Nominering til nivå 2

Fagorganene har ansvar for å gjennomføre den årlige nomineringsprosessen til nivå 2. De starter som regel nomineringsprosessen i august og avslutter den i november. På fagfeltenes nomineringsmøter lager de en endelig innstilling til Det nasjonale publiseringsutvalget. Det nasjonale publiseringsutvalget ser over nominasjonene på sitt siste møte for året, og godtar eller avslår forslagene. Nomineringer, både godkjente og ikke godkjente, med begrunnelser, kan du finne på hvert fagfelts oversiktsside over tilknyttede titler.

For å gi forutsigbarhet, har nivå 2 en forsinkelse på to år. Det betyr at et vedtak om å sette publiseringskanaler opp til nivå 2 eller ned fra nivå 2, først trer i kraft to år etter at nomineringen har funnet sted.

Les mer om nivå 2 på Norsk publiseringsindikator..

Innspill

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til registeret, kan du sende e-post til publiseringskanaler@hkdir.no.

Du kan også kommentere direkte på en publiseringskanal. I kanalregisteret finner du kommentarfunksjonen nederst på siden når du er innlogget og er inne på en spesifikk publiseringskanal.

Publiseringskanaler på nivå X har ikke kommentarvalg. Kommentaren vises offentlig.

NB! Publiseringskanaler med nivå 0 må foreslås som ny publiseringskanal for å vurderes til nivå 1. Vi endrer ikke på opplysningene under kriterier, med mindre publiseringskanalen foreslås på nytt.


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk