NO EN Login

Boreas

Bibliographic Information

International Title:

Boreas

p-ISSN:

0300-9483         Period: [1972 .. ]

e-ISSN:

1502-3885         Period: [1972 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Norway
United States

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15023885

Publishing House:

John Wiley & Sons

Publisher:

The Boreas Collegium

ITAR Code:

7180

NPI Scientific Field:

Geosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 2.7596 4.8938
2021 1 0.9 1.6935
2020 2 2.8583 16.8864
2019 2 3.2786 15.4031
2018 2 9.4573 43.6867
2017 2 2.8869 18.5266
2016 2 4.0351 12.6673
2015 2 1.9667 9.0623
2014 1 0.2541 0.2541
2013 1 1.3334 1.3334
2012 1 4.92 4.92
2011 1 3.46 3.46
2010 1 5.55 5.55
2009 1 3.28 3.28
2008 1 3.55 3.55
2007 1 2.26 2.26
2006 1 3.14 3.14
2005 1 1.34 1.21
2004 1 3.86 3.86
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I strongly agree with Jostein Bakke that Boreas ought to be returned to level 2. It is a highly respected journal, with a very good editor and excellent quality control. For many types of studies within Quaternary geology it is the preferred journal to publish in. Quaternary Science Reviews is currently the only good alternative on level 2, and as they focus on review articles, high quality original studies in many fields of Quaternary geology have no good options.
Vårt fagmiljø bruker dette hyppig til sentrale publikasjoner, og internasjonalt er dette et langt viktigere og mer anerkjent tidsskrift enn Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology som er et tidsskrift som over tid har svekket sin anerkjennelse og eksempler på svake arbeider som har sluppet igjennom peer review. Vi foreslår derfor at dette settes på Nivå 1 , mens Paleoceanography og Paleoclimatology forblir på nivå 2.
• Et tidsskrift som er i god fremgang kvalitetsmessig og omdømmemessig er EGUs tidsskrift Climate of the Past som er et Open Access tidsskrift. Dette kan gjerne settes på nivå 2 i tråd med Open Access politikken, men mest fordi det holder meget høy kvalitet.
Vi håper disse forslagene til endringer kan tas hensyn til i listen for 2021.
Forslag til endring av rangeringsliste for vitenskapelige tidsskrifter mellom nivå 1 og 2

Faggruppen for Kvartærgeologi og Paleoklima ved Inst. for geovitenskap, UiB, som er instituttets største og mest aktive faggruppe og sentral deltaker i Bjerknessenteret, SapienCe senteret samt i ledelsen for iEarth har noen kommentarer til rangeringslisten for tidsskriftene innen geofag. Vi synes denne er noe ubalansert i forhold til den faglige spennvidden og foreslår at det gjøres noen rokeringer. Vi reagerer spesielt på at det for 2021 bare er ført opp ett eneste tidsskrift (Quaternary Science Reviews) i nivå 2 som er dedikert fagfeltene som arbeider med Kvartærstudier trass i den store aktiviteten på dette feltet innenfor norsk geoforskning, ikke bare ved UiB, men også ved UiT og UNIS. Det er åpenbart at det bør være flere tidsskrift på nivå 2 innenfor Kvartærgeologi og Paleoklima når en tar størrelsen på fagmiljøet og publiseringshyppigheten i betraktning. Til sammenligning er det listet en lang rekke tidsskrifter i nivå 2 som dekker geofysikk og også andre retninger innen geofag. De fleste tidsskrifter som er i nivå 2 har rett nok mange siteringer, men for det norske fagmiljøet er ikke det nødvendigvis et helt treffende mål på faglig kvalitet og hvor relevant de er for norsk vitenskapelig publisering. Amerikanske tidsskrifter, ikke minst innen geofysikk, vil av naturlige grunner gjerne ha mange siteringer fordi det er stort og bredt fagfelt og med et stort antall forskere som benytter disse for sin vitenskapelig publisering. Det bør etter vår mening også legges vekt på andre kriterier enn det som kun kan leses ut fra siteringsindekser, selv om det er åpenbart at det være tidsskrifter med høy faglig kvalitet som får status som nivå 2.
Vi vil foreslå følgende endringer:
• Vi reagerer på at det at det anerkjente tidsskriftet Boreas nå foreslås nedgradert fra nivå 2 til 1 fra og med 2021. Vårt forslag er at dette tidsskriftet opprettholder sin nåværende status som nivå 2. Boreas er et internasjonalt anerkjent tidsskrift som dekker et vidt spekter av forskningsdisipliner innenfor rammen av det som kan kalles Kvartærstudier (paleomiljø/klima, glasialgeologi, havnivåendringer, geomorfologi, kvartærstratigrafi, maringeologi m. fl.). Nesten alle innen det norske fagmiljøet som arbeider med denne tematikken har publisert i Boreas og vi ser det som viktig av både faglige og fagpolitiske grunner at dette tidsskriftet fortsatt vil være et prioritert tidsskrift som benyttes for å få publisert forskningsresultater av høy internasjonal interesse og betydning. En rask opptelling viser at det er publisert mer enn 70 vitenskapelige artikler i Boreas bare fra vårt fagmiljø ved Institutt for geovitenskap ved UiB (til sammen sitert 6150 ganger fra Google scholar) og med et gjennomsnitt på 86 siteringer for de publiserte arbeidene. Tidsskriftet leses jevnlig av de fleste som arbeider med kvartærstudier og spredningen i det internasjonale miljø er bra. Boreas har en meget dyktig og aktiv redaktør (prof. Jan Piotrowski, Univ. i Aarhus) og som er en høyt aktet forsker innen Kvartærgeologi som kjenner det nordiske så vel som det internasjonale fagmiljøet meget godt.
• Bull Geol. Society of America er eksempelvis mye sitert, det er mange amerikanske geologer, men benyttes lite av norske og europeiske fagmiljø. Vi syns derfor at dette ikke bør rangeres høyere enn vårt viktigste nordiske/internasjonale Kvartærtidsskrift.
• Ut fra en rent faglig vurdering av vårt fagmiljø er vi heller ikke enig i at Marine Geology skal rangeres høyere enn Boreas, og kan være nivå 1. Således bør Marine Geology forbli på nivå 1, og Boreas forbli på nivå 2.
• Vi er uenig i å sette Paleoceanography and Paleoclimatology til nivå 1. Det har vært på nivå 2 tidligere da det bare het Paleoceanography, og er et meget anerkjent internasjonalt tidsskrift som det internasjonale miljøet innenfor faget har bygget opp og som svært mye av den faglige diskursen tar utgangspunkt i.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks