NO EN Logg inn

Frontiers in Psychiatry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Psychiatry

e-ISSN:

1664-0640         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1020140

NPI Fagfelt:

Psykiatri

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 19.0502 35.9606
2022 1 18.2869 33.2516
2021 1 23.4183 45.4039
2020 1 13.573 27.5382
2019 1 7.5379 17.7737
2018 1 2.3566 5.1747
2017 1 0.4167 1.8145
2016 1 0.35 0.9693
2015 1 0.125 0.4596
2014 1 4.518 4.518
2013 1 0.9167 0.9167
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Vi er langt på vei i en review-prosess i dette tidsskiftet og har ikke opplevd noe som tilsier X-listing av dette tidsskriftet. Jeg støtter de innsigelsene som har kommet under her: en redegjørelse for dette må komme, dette kan ikke være en lukket prosess.
Hei Frode,

Etter dialog med fagorganet, er det bestemt at tidsskriftet beholder nivå 1, basert på tilbakemeldingene vi har mottatt.

Vi jobber med å oppdatere registeret med endelige nivåer for 2021, og når det er gjort, vil tidsskriftet vises med nivå 1.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg underes over om direktoratet overskuer konsekvensene av denne praksisen med x listing de her introduserer. Jeg har nå to artikler klare for publisering i et tema nummer for dette tidsskriftet men hvem vil ha artikler publisert nå i et tidsskrift som kan komme til å bli stemplet som useriøst fra 01.01.22?

En av mine kolleger har etter muntlig kontakt med direktoratet fått referat innholdet i den anonyme klagen. Etter mine erfaringer med tidsskriftet er denne, slik det ble referert meg, basert på klare misforståelser av den redaksjonelle prosessen i Frontiers.

Dette er jo en fortvilet situasjon for oss som nå har artikler klar for publisering. Kan ikke se at vi har så mye annet valg enn å trekke artiklene fra publikasjon.

Så er det bare å håpe at det ikke kommer anonyme klager på det neste tidsskriftet vi sender våre publikasjoner til .....
Som ansvarlig redaktør for Schizofreni seksjonen i Frontiers of Psychiatry kan jeg muligens bli oppfattet som biased her men tror min kommentarer er relevante - jeg gjorde grundige undersøkelser før jeg sa ja etter invitasjon/forslag fra en kollega og kjenner tidsskriftets rutiner og redaksjonelle praksis. Forlaget/tidsskriftet har egen avdeling som vurderer vitenskapelig integritet dvs sjekk for plagiering/dobbeltpublisering etc. Gruppen av "associate editors" er anerkjente internasjonale forskere som er aktive deltakere i det redaksjonelle arbeidet. Tidsskriftet bruker faste reviewere som er forhåndsvurdert i forhold til kompetanse og som skal ha minimum PhD nivå på sitt område. Review prosessen er interaktiv og hvem som har reviewet er åpent ved publisering. Editor kan avslå manuskript med åpenbart dårlig kvalitet i første vurderingsrunde. Ellers kreves vanligivs tre reviewere (minimum to) reviews før det fattes beslutning. Mer enn 30% av innsendte manus blir avslått etter vurderingsprosessen. Tidsskriftet har relativt høy faglig anseelse reflektert ved at det leses og siteres - nå skal vi ikke vektlegge impact factors for mye i noen sammenhenger men en impact factor på 4.1 gir en pekepinn om hvordan tidsskriftet oppfattes faglig.
I likhet med flere av kommentarene her stiller jeg meg undrende til hvilke innspill som er kommet og bakgrunnen for å klassifisere tidsskriftet på nivå X. Det bør kunne legges frem for en åpen vurdering for forskere som vurderer å publisere i tidsskriftet eller som har manus inne til vurdering. En rask avklaring på x-listingen vil også være en fordel. Man kan alltid være uheldig med en redaktør, fagfelle, eller fagfellevurderingen rundt en artikkel, men min erfaring med tidsskriftet er at de praktiserer en åpenhet og grundighet rundt fagfellevurdering som forventet, og som tilsier at de er en seriøs aktør.
Prosessen jeg så langt har erfart med tidsskriftet praktisering av fagfellevurdering har vært ryddig, transparent og oversiktlig. Jeg har fått tilbakemelding fra fagfellene fortløpende, og har fått informasjon underveis fra tidsskriftet angående frister og tilbakemeldinger. Jeg har også blitt invitert til å være fagfelle for manuskript innsendt til tidsskriftet. Frontiers in Psychiatry har stenge krav til at fagfellene ikke skal ha personlige, finansielle eller nære profesjonelle relasjoner til forfatterne eller redaktøren.
Min erfaring med den redaksjonelle prosessen tilsier seriøs fagfellevurdering og redaksjonell praksis. Jeg har publisert flere artikler i tidsskriftet og har hatt seriøse fagfeller og redaktører som har forholdt seg konstruktivt i publiseringsprosessen og fulgt retningslinjer og tidsplaner. Som redaktør av tidskfriftet Ungsinn.no har jeg mye erfaring med å tilrettelegge for og delta i slike prosesser. Jeg er kjent med at tidskriftets regler for conflict of interest er svært strenge, men dette borger for større uavhengighet i forskning og fagfellevurderinger. Det er utover dette viktig at bekymringen som ligger til grunn for x-listingen i 2021 gjøres kjent, slik at man kan kommentere spesifikt i forhold til den aktuelle bekymringen.

Mvh
Charlotte Reedtz
Det er vanskelig å komme med konkrete innspill når begrunnelsen for bekymringen ikke gjøres kjent.

Kan det i det minste klargjøres hvordan videre beslutningsprosess er og med en tidsplan. Dette er av interesse for forskere som har publikasjoner til vurdering hos tidsskriftet.
Hei,

På hvert vedtaksmøte (tre årlige møter), tar vi opp de publiseringskanalene som er på nivå X. Om vi ikke har godt nok grunnlag for å avgjøre nivå, lar vi dem stå til neste vedtaksmøte.

Målet vil alltid være å få gitt endelig nivå på det siste møte for inneværende år (som holdes i januar det påfølgende år).

14.januar avholdes siste vedtaksmøte for 2021. Vi vil diskutere "Frontieres in Psychiatry" her. Settes den ned, gjelder nivå 0 for 2022.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dette tidsskriftet er fullt på høyde med andre tidsskrift. Åpen review-prosess med navn på to til tre reviewere samt aktive redaktører. Konstruktive tilbakemeldinger. Det hadde vært interessant å høre hva som er årsaken til mistanke. Mange tidsskrift i tilsvarende sjikt burde ligge betydelig dårlige an.
Hvorfor ikke bare benytte en rangering etter impact factor. Nivåinndelingen vi driver med i Norge virker noe vilkårlig og forvirrende.
Jeg vil gjerne ha litt mer informasjon om hvorfor akkurat dette tidsskriftet har blitt merket X. Kan ikke se hvordan dette tidsskriftet skiller seg vesentlig fra andre mht peer review og prosess for publisering. Hele prosessen er åpen og både reviewene og de ulike versjonene av en artikkel publiseres åpent. Har fått god og grundig fagfellevurdering, samt at jeg opplever at redaktørene er godt involvert i prosessen med publisering.
Jeg melder det med dette at jeg ønsker å få dette tidsskriftet opp til Level 2 snarest. Jeg har sammenlignet Frontiers in Psychiatry med Frontiers in Psychology
og finner at kvaliteten er minst like god for psykiatri som for psykologi. Frontiers in Psychiatry er egnet til å nå kolleger i klinisk arbeid og tidsskriftet dekker virkelig Frontiers for
de nysgjerrige innen faget.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk