NO EN Login

Progress in Photovoltaics

Bibliographic Information

International Title:

Progress in Photovoltaics

p-ISSN:

1062-7995         Period: [1993 .. ]

e-ISSN:

1099-159X         Period: [1993 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099159x

Publishing House:

John Wiley & Sons

ITAR Code:

12519

NPI Scientific Field:

Physics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley
66 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2023 1
2022 1 1.1 1.4111
2021 1 0.1667 0.65
2020 1 0.0625 0.4333
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.4 0.8222
2014 1 0.3333 0.3333
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.19 1.19
2011 1 1.4 1.4
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.66 0.66
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.4 0.4
2006 1 0.6 0.6
2005 1 0.14 0.14
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Innen forskning på solenergi regnes Progress in Photovoltaics blant de klart mest prestisjefyllte fagtidskriftene å publisere i. Det gjenspeiles i flere ting, blant annet at det:
- regelmessig inneholder publikasjoner fra de fremste instituttene for solenergi-forskning i verden, som for eksempel National Renewable Energy Laboratory (USA), Fraunhofer ISE (Tyskland) og University of New South Wales (Australia)
- har høy impact factor (8,49 i 2021). Dette er høyere eller tilsvarende sammenlignet med for eksempel "Energy", "Solar Energy Materials and Solar Cells", og "Solar Energy", som alle rangeres på nivå 2.
- er høyest rangerte solenergi-tidskrift på rangeringen på Scimago for kategorien "Renewable Energy, Sustainability and the Environment" (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2105)
- har fast samarbeid om å hvert år publisere de beste arbeidene fra EUPVSEC, verdens største konferanse for solenergi-forskning

Selv om jeg ikke har tallene, så mener jeg at tidsskriftet uten tvil ligger i den øverste femtedelen av tidsskrifter både innenfor forskning på solenergi spesielt, og energi generelt, og derfor bør løftes til nivå 2.

Jeg ser at journalen plasseres i NPI Fagfelt Fysikk. Jeg mener dette kanskje kunne passe tidligere når solcelleforskningen var mer ensidig fokusert på materialvitenskap og solcellefysikk. Nå er dette imidlertid blitt et mye bredere fagfelt, i parallell med at solenergi er den raskest voksende energikilden i verden. Dette gjenspeiles også i denne journalen, som inneholder alt fra forskning på energipolitikk og insentiver, via for eksempel resirkulering av solcellemoduler, energisystem-modellering, solressurskartlegging, og bygningsintegrering, til material- og solcelle-fysikk og -kjemi. Derfor mener jeg det er riktig å flytte tidsskriftet til et annet Fagfelt; jeg mener fagfeltet Energi antagelig vil være mest dekkende.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks