NO EN Logg inn

Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design (MICPRO)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design (MICPRO)

p-ISSN:

0141-9331         Periode: [1978 .. ]

e-ISSN:

1872-9436         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

11623

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.625 1.9192
2017 1 2.0 2.0
2016 1 1.375 1.8222
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 2.0 2.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Svar på kommentar til Snorre Aunet:
Dette tidsskriftet har langt flere utgivelser enn du antar (65 og 104 artikler i henholdsvis februar og mars 2021, i tillegg til en lang rekke med retractions.
Kan HK-dir utdype hvorfor dette tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng?

Problematic paper screener har identifisert hele 383 artikler som høyst problematiske.
De fleste tilfellene gjelder innhold av såkalte "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller irrelevante referanser ("clay feet"). De fleste av disse artiklene er publisert i 2021. Dette er noe som skulle vært fanget opp av redaksjonen og under peer-review.

Elsevier har begynt å trekke enkelte artikler etter press, men dette er en alt for treg prosess og mange gjenstår. Redaksjonen har uansett vist at de manger den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift, noe det bør slås hardt ned på.
Tidskriftet utgis av Elsevier, og er i kategori Q2 (over gjennomsnittet) i følge Scimago Journal Ranking. Journalen kommer ut med maks ett nummer i måneden, og har da kanskje rundt 10-15 papers. Det blir i så fall rundt 150 papers per år.
"Problematic paper screener har identifisert hele 383 artikler ...De fleste av disse artiklene er publisert i 2021. " sies det over.
Er det sannsynlig at det er så mange "problematiske" artikler?
Hei!

Takk for informasjon.

Dette tidsskriftet, sammen med de andre tidsskriftene du har kommentert på er oppe til diskusjon i vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget som avholdes neste fredag.

Grunnen til at vi foreløpig ikke har gjort noe med tidsskriftets status, samt tidsskrift med kommentarer av deg per 13.01.23, er at de skulle tas opp i Det nasjonale publiseringsutvalget sitt møte som var i mars.

Ellers er det slik at Kanalregisteret behandler forslag, bekymringsmeldinger og andre henvendelser fortløpende, men offisielle vedtak får sakene først på et av årets tre vedtaksmøter med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget. Disse møtene avholdes i juni, oktober og januar.

Når jeg har gått igjennom kommentarene dine, har jeg for øvrig funnet at noen få av tidsskriftene er nedlagt og at et enda mindre antall ikke lenger publiserer vitenskapelige artikler, men populærkultur.

På møtet til Det nasjonale publiseringsutvalget i mars, ble konklusjonen følgende:

Vedtak
• De 52 tidsskriftene Oksvold hadde kommentert per 13. januar 2023, som fulgte som
vedlegg til sakspapirene, foreslås til nivå x av NPU i dialog med de 13 fagkomiteene
som berøres. NPU delegerer til AU å utforme en felles begrunnelse for å plassere
disse på nivå x.
• NPU slutter seg ikke til forslaget fra Oksvold og Refseth om å nulle hele Hindawi
forlag og tidsskriftene de utgir, men starter med å gjennomgå de 13 tidsskriftene som
er fjernet fra DOAJ i februar 2023 (suspected editorial misconduct by publisher) og
vurdere disse til nivå x i dialog med fagorganene.
• NPU takker Morten Oksvold for en veldig god og viktig presentasjon og ber AU se på
muligheter for videre samarbeid.

Hele referatet er tilgjengelig fra npi.hkdir.no: https://npi.hkdir.no/organisering/npu/referat?id=1109.

Nivå X betegner altså tidsskrift som tilsynelatende oppfyller kriteriene til nivå 1, men som vi har mottatt bekymringer om eller som vi av andre grunner finner er i gråsonen for hva som bør godkjennes. Alt som skal på nivå X, må innom de forskjellige fagkomiteene. Det samme gjelder når tidsskriftene skal ut av nivå X og enten settes ned eller settes tilbake på sitt gamle nivå.
Et tidsskrift kan stå på nivå X over to møter, avhengig av informasjon og tilbakemeldinger vi har fått.

Tidsskrift som har nivå 2, har normalt sett ikke vært behandlet på vedtaksmøtene med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget, da det er de forskjellige fagkomiteene som har ansvar for nominering til nivå 2. Disse må derfor innom fagkomiteene for deres faglige råd.

På vedtaksmøtet neste fredag, er det sannsynlig at:
- Tidsskrift uten norske publiseringer i den tiden de har vært godkjent, settes ned til 0.
- Tidsskrift uten norske publiseringer de siste årene, settes ned til 0.
- En god del tidsskrift blir foreslått til nivå X.

Du kommer til å få en tilbakemelding etter vedtaksmøtet med videre status.

Takk for alle innspill så langt.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dette tidsskriftet har blir kategorisert som useriøst gjennom analyse hvor det er benyttet automatisert søk etter såkalte "tortured phrases". Se link:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:26:::NO:::

En rekke artikler ble funnet å inneholde "tortured phrases". Det store omfanget tyder på systematisk publisering av fabrikerte artikler gjennom dette tidsskriftet.

Jeg anbefaler derfor å liste dette tidsskriftet i kategori X.
Takk for informasjon.
Tar tidsskriftet opp på neste vedtaksmøte, som er 13.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk