NO EN Login

Heliyon

Bibliographic Information

International Title:

Heliyon

e-ISSN:

2405-8440         Period: [2015 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

http://www.heliyon.com/

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

1026245

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Natural Sciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 15.02.24: The journal keeps level 1. The decision is based on a new evaluation of the journal and feedback from the research community.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 7.1083 13.1243
2021 1 8.5 12.7845
2020 1 7.8419 13.3209
2019 1 5.6548 7.4623
2018 1 1.7083 3.1371
2017 1 1.5339 2.8763
2016 1 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I also have had positive experiences with this journal. At least two reviewers and often multiple rounds. At least two of my submissions have been rejected (so far). I would be happy to share review reports etc.
Jeg stiller meg undrende til at dette tidsskriftet igjen blir listet på nivå 1. Har kommiteen eller HKdir i det hele tatt undesøkt hva som publiseres i dette tidsskriftet? At enkelte forskere som har publisert i Heliyon sitter igjen med positive erfaringer er vel og bra det, men det tar vel ikke bort det faktum at tidsskriftet pøser ut meningsløse artikler?

For eksempel har Guillaume Cabanac gjennomført en såkalt journal level report på Heliyon, hvor han har flagget 23 artikler med problematisk innhold, og oppfordret tidsskriftet til handling. Ingen av disse artiklene er trukket eller korrigert til nå:

https://pubpeer.com/publications/0CA3BC238506C888CA5718EF00F47E

Jeg mener det er slike uavhengig undersøkelser av et større antall artikler som bør legges til grunn for å avgjøre kvaliteten på et tidsskrift.
For øyeblikket avventer vi fagkomiteen sin vurdering angående tidsskriftets status.

Takk for informasjon.

Vi gjør vår vurdering på bakgrunn av tilgjengelig informasjon og tilbakemeldinger på tidsskriftet. På Heliyon har vi fått en rekke positive tilbakemeldinger. Tidsskriftet oppfyller også kriteriene til nivå 1. Derfor ble vårt forslag at tidsskriftet settes tilbake på nivå 1.

Vi tar dine innspill på tidsskrift til vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I have had positive experiences with this journal published by Elsevier, which is a reputable company, and by no means a predatory company. Their commitment to maintaining high standards and rigorous peer review processes is evident. Our paper was greatly enhanced by the four in-depth expert reviews we received. The editor provided us with attention and support. It's puzzling to me why some doubt Heliyon's scientific merit. I am fully convinced that trust in the editorial integrity and the dedication of the team behind this journal is well-founded. In my opinion downgrading the status of a journal should rely on solid evidence of systemic issues, rather than on mere allegations. I'm willing to share all the reviews and every email exchange with the editor to substantiate my viewpoint - if needed.
Thank yoy for your feedback.

At the decision meeting last friday, we decided that the journal should be put back at level 1 due to the many positive comments. But we will first consult the publishing committee for interdiscplinary natural sciences.

Kind regards,
Lena-Cecilie Linge
Dear all
One of the co-editors of Heliyon Business and Management writes. I have handled more than 300 manuscripts recently and conducted more than 140 referee reports. The editors and associate editors read the articles and check the submitted manuscripts. They invite the reviewers and it's not an AI-keywords based system that does it for us. We have an inclusive approach (all types of methods are accepted such as systematic literature review, and bibliometrics study etc). However, it can take several rounds before the article is published. There are several quality checks. The associate editor proposes a decision on a paper and this is approved by one of the main editors. The administrative staff follows the decisions of the associate editor and the main editors, so that the decision to reject a paper is not overridden by the supporting staff. The rejection rate is higher than for Plosone. However, we send out many papers for peer review (70%) because the strategy is to allow authors to improve their manuscripts during the submission process.
Kollega Brynhild Garberg Olsø med medforfattere har nylig vært gjennom en reviewprosess i tidskriftet seksjon for Materials Science og har bare positive erfaringer. Prosessen har vært grundig og profesjonell med gode faglige innspill. Vi stiller oss derfor undrende til kritikken. Vi har også vært i kontakt med andre institutter i SINTEF som også har positive erfaringer knyttet til kvalitet i reviewprosessen
Jeg har nylig publisert i tidsskriftet og har også gjennomført fagfellevurderinger. Både som forfatter og som fagfelle har jeg opplevd prosessene som gode og på samme nivå som andre Elsevier tidsskrifter.
Vi har nylig publisert i dette tidsskriftet og opplevde peer review prosessen som grundig (flere runder) og med gode og relevante tilbakemeldinger fra reviewere. Jeg har også vært reviewer for dette tidsskriftet flere ganger.
Jeg har nylig publisert i denne journalen. Min opplevelse var at det var standard solid peer review, 2 reviewers (double blind). Disse kom med rekke konstruktive kommentarer og kritikk. Vi skrev om artikkelen basert på dette. Paperet gikk nok engang ut til review og det ble publisert.

En nevner lengre nede 8 reviewers, og en annen mener dette er usannsynlig. Her kan det dreie seg om en misforståelse? Kan det være at journalen sendte ut til 8 reviewers, men at flere av disse takket nei til å gå gjennom artikkele?. I andre tidsskrifter (single blind) har jeg opplevd at paper har blitt sendt ut til 7 reviewers, så snart 1 reviewer har takket ja til å gå gjennom så trekkes invitasjonen til å gå gjennom paperet fra de andre forespørsler. Dette sikrer at artikler rakst kommer under peer review.

Heliyon virker seriøst nok, men ja de har som mål å kunne publisere i en rekke fagområder, nesten alt. Dette betyr naturlig nok de må involvere en stor mengde mennesker og at det trolig øker faren for kvalitets-hull. På den annen side så lenge de rydder opp når det oppdages at ting har gått galt, så bør det være greit.

Igjen vil jeg minne om at redaksjon og peer review er ingen garanti for høy kvalitet, det bare øker sannsynligheten for dette og er således naturligvis bra. "Tiden" er den beste kvalitetskontroll. Over tid vil elendige papers bli ignorert (selv om publisert i topp journaler) eller slaktet.
Problematic paper screener har begynt å identifsere problematiske artikler i dette tidsskriftet. Til nå er 25 artikler identifisert.

Dette gjelder hovedsakelig innehold av såkalte "tortured phrases" (meningsløst innhold), og mange av artiklene er publisert i 2023.

Innhold av meningsløst innhold er et svært dårlig tegn. Dette er noe som skal fanges opp av redaksjonen og under peer-review. Dette er nok et tegn på at Heliyon mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Det vil alltid være unntak, men åtte reviewere høres underlig ut når Heliyon publiserte nær 4000 artikler i løpet av 2022.

Jeg vil understreke at undersøkelser som er utført omhandler en gjennomgang av et stort volum av artikler og det er ikke vanskelig å vise eksempler på det motsatte.

Eksempel på særdeles slapp peer-reviewing:
https://pubpeer.com/publications/C330840AE00E958B30CEEB1044EA14

Eksempel på meningsløst innhold og hvor forfatterne ikke vil dele data:
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2405-8440%2822%2900570-9
Heliyon has a rigorous peer review process. My article has received comments from 8 reviewers. Several rounds of revision were needed before publication, showing a robust peer review process.
Heliyon er et tidsskrift som publiserer alt mellom himmel og jord tilsynelatende ukritisk (11850 artiker siden 2015). Her florerer det av artikler med åpenbare falsifiseringer (som skulle vært identifisert og stanset ved bruk av enkle analyseverktøy og peer-review).
Eksempler på åpenbare falsifiseringer:
https://pubpeer.com/publications/EBF306A736C09BC454F3DA168B91F2
https://pubpeer.com/publications/BA7632EADD70132F0955D4963EF581
https://pubpeer.com/publications/E34548871293CAB1D6EEBF635F2C73

Artiklene som publiseres der, bærer preg av generell dårlig kvalitet og hvor manglende statistisk information er gjennomgående. Videre ser det ut til at tidsskriftet aksepterer en policy hvor forfatterne ikke trenger å dele data med andre. Ved søk på fraser under "Data availability statement" er dette tydelig:
"The data that has been used is confident": 235 artikler
"The authors do not have permission to share data": 230 artikler
"Data included in article": 1995 artikler.
Eks:
https://pubpeer.com/publications/E2D2FC048BA55B7F504DDC44B7F8E1

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen som er nødvendig for å drive et seriøst tidsskrift.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks