NO EN Logg inn

Frontiers in Psychology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Psychology

e-ISSN:

1664-1078         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/psychology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1020395

NPI Fagfelt:

Psykologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2023
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1 77.3706 130.1105
2021 1 107.9931 180.3653
2020 2 88.2305 406.1554
2019 2 65.1062 332.4982
2018 2 50.695 220.1388
2017 2 40.0079 176.1083
2016 2 29.3276 121.9616
2015 1 16.3569 25.1518
2014 1 6.0 6.0
2013 1 4.3668 4.3668
2012 1 0.5 0.5
2011 1 1.75 1.75
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I likhet med andre kommentatorer finner jeg det underlig at et tidsskrift flyttes fra nivå 2 til X på få år. Min erfaring etter å ha publisert en del artikler der at reviewprosessen samlet holder et tilfredsstillende nivå. Alle de gangene jeg har publisert der har det vært minst 2 fagfellevurderere. Jeg har sogar ved et par anledninger blitt avvist av tidsskriftet. Jeg er enig i at dette tidsskriftet ikke bør være på nivå 2, mens synes det holder de faglige krav som tilsier at det bør være godkjent på nivå 1. Det er etisk viktig at det finnes relevante open-access tidsskrift, og evt å sette dette til nivå 0 i januar 2024 er problematisk i så henseende, så lenge minimuskravene til faglig kvalitet er oppfylt.

Mvh
Ståle Pallesen (professor, dr. psychol, UiB)
Å flytte Frontiers in Psychology fra nivå 2 i 2020 til nivå X i 2023 er en ganske overraskende beslutning fra evalueringskomiteen for psykologi. Jeg tror denne avgjørelsen er vanskelig å forklare utelukkende med kvaliteten på publisert arbeid, ettersom store endringer i publiseringspolitikk eller kvalitet på fagfellevurdering er vanskelig å tro på innen tre år, og enda vanskeligere er det å i løpet av en tidsvindu på 3 år gå fra et av de ledende psykologitidsskriftene til et nivå som signaliserer alvorlig mangel på vitenskapelig kvalitet eller rigor. Jeg tror denne avgjørelsen bør stimulere til en refleksjon om hvordan disse vitenskapelige nivålistene bestemmes og i henhold til hvilke kriterier tidsskrifter vurderes. Faktisk, fra mitt synspunkt, bør denne avgjørelsen være skikkelig adressert og underbygget med bevis, av avgjørelseskomiteen, hvis disse avgjørelsene og vurderingene skal kunne stoles på og anses relevante i fremtiden. Jeg vil derfor være glad (og jeg tror mange i det vitenskapelige samfunnet for psykologi i Norge også) for å se en detaljert og bevisbasert rapport om en slik vurdering, som eksplisitt understreker grunnene til en nedgradering fra nivå 2 til nivå X på 3 år.
Jeg håper andre i det vitenskapelige sektoren vil støtte denne forespørselen om gjennomsiktighet.
full disclosure:

- Jeg har publisert i Frontiers noen ganger. Jeg har ikke merket noen forskjeller eller mangler ved peer-review-prosessen. Som det skjer med andre tidsskrifter, kan redaksjonens beslutning og kvaliteten på anmeldernes vurderinger ofte bli sterkt påvirket av enkeltpersoner. Jeg har for øyeblikket ingen arbeider til vurdering i dette tidsskriftet.

- Jeg har i noen år vært i redaksjonsrådet for en av spesialitetene innen Frontiers i psykologi. Jeg har ikke mottatt noe press fra hovedredaktørene eller fra Frontiers Media om å akseptere eller avvise artikler.

- Hvis en evidensbasert evaluering er utført av komiteen for å flytte Frontiers til Nivå X, med tanke på vitenskapelig uredelighet, mener jeg at dette bør rapporteres til hovedredaktøren for seksjonen hvor jeg fungerer som redaksjonsmedlem.

- Jeg har ingen økonomisk tilknytning, og jeg får ingen personlig økonomisk gevinst fra Frontiers Media for mitt arbeid som redaktør.
Jeg har nylig publisert en artikkel i Frontiers in Psychology og opplevd en streng og rettferdig fagfellevurdering og redaksjonell prosess. Videre, ble den ansvarlige redaktøren og fagfeller offentliggjort sammen med artikkelen. Jeg antar at en redaktør og/eller fagfeller har muligheten til å trekke seg fra prosessen dersom de ikke ønsker å bli assosiert med en artikkel. Dersom de velger å engasjere seg i flere runder med konstruktive tilbakemeldinger og iterativ revisjon, understreker det for meg, dugnadsånd og ansvarliggjøring i akademisk publisering. Jeg håper mine erfaringer og synspunkter bidrar til revurdering.
Hei,

Det er svært alvorlig, ja, dramatisk utvikling å gå fra nivå 2 i 2020, til nivå x i 2023. Historikken er et tidsskrift som i flere år ligger på 1, deretter oppnås 2, så er det plutselig 1 og deretter x. Hvordan kan registeret forsvare en utvikling hvor det anses at tidsskriftet ligger i verdenstoppen den ene dagen og er tvilsomt neste dag?

Redaksjonsprosessen i Frontiers psykologi holder helt standard nivå og likeså review-prosessen. Tidskriftet har 3.8 i impact factor. Det er betydelig innenfor psykologi.

Noen argumenterer for at et høyt antall publiserte artikler skulle være et tegn på tvilsomhet. Et høyt antall publiserte artikler har i seg selv ikke noe å si for kvaliteten. Redaktør-teamet i Frontiers psychology er svært stort ettersom det har 35 ulike retninger innenfor psykologi. Tidsskriftet er derfor ikke et typisk tidsskrift med 1 retning basert på en forening som utgir sitt eget særtidsskrift som i for eksempel; «Journal of Emotional abuse». Frontiers in psychology er egentlig 35 tidsskrifter i ett ‘tidsskrift’. Det sier seg selv at antallet publiserte artikler blir høyt om man slår sammen 35 tidsskrift.

De som kjenner til publisering i ulike tidsskrift vet at review-prosessen kan være tvilsom også i svært gode tidsskrift, tvilsom, fordi man kan møte på redaktører og fagfeller som rett og slett ikke liker budskapet.

Min erfaring med register-komiteen sine endringer av nivå, er at tilfeldigheter og sammensetning av komitemedlemmer også påvirker deres avgjørelser. Går ett medlem ut og en annen kommer inn, så kan man regne med nivåendring på ulike tidsskrift som en konsekvens av medlemsutskiftning. Det som var 2 blir 1 og motsatt. I mine øyne blir registerkomiteen den egentlige x-faktor. Det kan blant annet ses i det de skriver i sitt eget kommentarfelt: «På vedtaksmøtet 20.oktober besluttet vi derfor at tidsskriftet settes på nivå X, som gir forskningsmiljøet anledning til å dele sine erfaringer med tidsskriftet her, i kommentarfeltet. Vi gjør en ny vurdering av tidsskriftet på vedtaksmøtet i januar.». Det gjøres altså vurderinger basert på kommentarer i et kommentarfelt. I så måte kan det nevnes at enkelte av de som har meninger i dette spesifikke kommentarfeltet er folk som er langt borte fra fagfeltet psykologi, som for eksempel innenfor «musikkhistorie og musikk i norden». Ingenting galt med det, men psykologi er det jo ikke.

MVH Nicolay
Jeg skjønner ikke at dette er satt til X. Jeg har publisert flere artikler over flere år og fagfelle og redaktørprosessen har alltid vært ryddig og skikkelig.
Hei!

Jeg sjekket dette tidsskriftet nettopp og så at de publiserer fortsatt et uhyre antall artikler. Bare i år fra januar til juni har de publisert over 3200 artikler https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles?publication-date=01%2F01%2F2023-27%2F06%2F2023
Artiklene spenner over et svært stort spekter av temaer og mange synes å komme fra 'robot'-submissions.
Jeg håper dere ser på det og tar en ny vurdering. Jeg er bekymret at artikkelpublikasjoner der ikke holder mål, men kan brukes som legitimering for svak eller til og med villedende forskning, særlig for en offentlighet som ikke er klar over dette forholdet.

Med vennlig hilsen,

Arnulf Mattes
Hei igjen,

Komiteen for psykologi har vurdert tidsskriftet og mener tidsskriftet bør settes på nivå X. På vedtaksmøtet 20.oktober besluttet vi derfor at tidsskriftet settes på nivå X, som gir forskningsmiljøet anledning til å dele sine erfaringer med tidsskriftet her, i kommentarfeltet. Vi gjør en ny vurdering av tidsskriftet på vedtaksmøtet i januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill.
Vi kan gjøre en ny vurdering av tidsskriftet på vedtaksmøtet i oktober.

Hva gjelder forlaget, Frontiers Media, er det ikke godkjent fordi vi ikke kan se at det publiserer noe annet enn tidsskrifter og serier med ISSN.
Tidsskrifter og serier med egne ISSN skal registreres som individuelle publiseringskanaler, i motsetning til serier/bøker som kun publiseres med ISBN. For serier/bøker som kun publiseres med ISBN, er det nivået til utgiver som er avgjørende for evt. uttelling for publiserte bidrag. Utgiver må derfor være registrert som egen publiseringskanal.
Det er derfor ikke grunn til å ha Frontiers Media som godkjent vitenskapelig publiseringskanal.

For øvrig, kan vi godkjenne tidsskrift og serier selv om deres utgiver har nivå 0 i kanalregisteret. Og vi kan godkjenne forlag, selv om vi ikke godkjenner enkelte tidsskrift og serier utgitt av forlaget. Hva som godkjennes og ikke godkjennes er avhengig av at kriteriene, ut ifra det vi kan se, er oppfylt.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Fronters media, utgiveren av dette og de andre tidsskriftene under samme 'forlag' er klassifisert som ikke vitenskapelig '0': https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/KanalForlagInfo.action?id=26841
Her er det noe som må ryddes opp i.
Frontiers In Psychology bør flyttes til nivå 1.
Hvis nivå 2 skal utgi omlag 20% av fagets publikasjoner, så er det et problem at Frontiers In Psychology er på nivå 2. Bare i 2018 har dette tidsskriftet utgitt 2876 artikler (per 20.12). Til sammenligning har et topptidsskrift som Psychological Science ca 10 artikler månedlig. Det er registrert ca 1000 psykologitidsskrifter i listen, så hvis disse i snitt publiserer ca 120 artikler i året vil Frontiers in Psychology alene publisere mer enn 20%. Frontiers har også en uttalt reviewer policy på å publisere alt som ikke er objektivt galt, hvilket må sies å være er et noe lavt kvalitetskrav.
Min erfaring med Frontiers in Psychology er at de
er langt mer generøse i å akseptere artikler enn tradisjonelle tidsskrift. Jeg har en artikkel publisert i Frontiers in Psychology, ikke dårlig men kanskje ikke nivå 2 i vanlig forstand. Minst to reviewere var mot publisering men det finnes ikke direkte anbefaling "avslag". Derimot finnes det en reviewerportal hvor man kan opplaste reviderte manuskripter og svare på reviews; det blir ofte flere runder til denne revideringsprosedyren. Taktikken blir at man reviderer så mye man har lyst til og skriver omfattende svar til kritiske reviews. Senest etter den tredje
runden har revieweren nok og trekker seg slik at en annen reviewer tar plassen. Hvis den er kritisk, bruker man samme taktikken slik at til slutt enten en vennlig reviewer kommer eller editoren sier ja (editoren kan ta rollen som den andre revieweren i Frontiers hvis en trekker seg tilbake, minst var det sånn til 2016).
På denne artikkelen i Frontiers in Psychology var jeg førsteforfatter og ville prøve ut Open Access publisering. Når jeg har sett hvordan det fungerer, ville jeg teste grensen men det var ingen grense og artikkelen ble til slutt publisert etter at to reviewere trakk seg og en annen simpelthen hadde fått nok etter flere runder med omfattende diskusjon og aksepterte artikkelen. For en annen artikkelen var det kollegaer som foreslo Frontiers i Human Neuroscience og vi brukte samme taktikken (det var bare en kritisk reviewer som jeg ikke husker om han eller hun trakk seg eller til slutt innvilget). Men Frontiers i Human Neuroscience er nivå 1 og dette er også riktig.
Det er selvsagt at jeg har ikke bare sluttet med å publisere i Open Access tidsskrifter men også å være reviewer med Frontiers (og andre Open Access journals), med ganske få unntak hvor jeg har vært reviewer på en egentlig god artikkel i et tradisjonelt tidsskrift og så sender forfattere etter avslag samme manuskriptet til Frontiers eller PlosOne. Faktisk synes jeg
etter mine erfaringer at det er feil å sende en egentlig god artikkel til Frontiers. Jeg ikke heller leser Frontiers eller Open Access journaler og de få unntak jeg gjør det bekrefter regelen at artikkelkvaliteten er mye verre enn i tradisjonelle nivå 2-tidskrift.
Jeg har ingenting imot at en forfatter bruker litt taktikk for å få gjennom en artikkel. Dette er normalt og som reviewere som også er forfattere selv gjenkjenner vi det; det som teller til syvende og sist i tradisjonelle tidsskrift er manuskriptets kvalitet. Slik taktikk blir bare et problem når revieweren har ingen mulighet å si nei. Da kan man som forfatter tvinge
gjennom et middelmådig manuskript og som reviewer blir man ikke tatt på alvor.
Dermed synes jeg at Frontiers er i alle fall ikke Nivå 2.
Frontiers in Psychology is a growing journal, with editors that are humans and not all did their job - but the journal as a whole has looked into those cases. Further, also PNAS, Nature, Science had to retract articles - clearly the peer-review system is not perfect. But Frontiers does not accept all manuscripts (to make money). Given that there are not so many alternative visible OA journals in psychology, degrading it to 0 is completely off, degrading it to 1 is not just either as is having some other journals at level 2 on the grounds that they have had not yet any big retraction story, or are not OA. Nothing and nobody is perfect - but the journal may become a flagship if serious Norwegian researchers publish in it. taking the trust away now, also punishes all OA journals in psychology
I agree that we need an OA Journal in General Psychology at level 2. I propose to keep Frontiers in Psychology at level 2 for the time being and make a new evaluation in 2020.
Frontiers in Psychology er per i dag vurdert til å være på nivå 2 innen psykologi. Samtidig er Frontiers-tidsskriftene på Beall's list (https://scholarlyoa.com/publishers/) over potensielt predatory journals - altså tidsskrifter som publiserer hva som helst mot klekkelig betaling. Oppføringen på Beall's list har medført noen kontroverser, ikke alle er enige i at Frontiers er en predatory utgiver. Likevel virker det klart at Frontiers har som mål å publisere majoriteten av innsendte artikler, og at kvalitetskontrollen er svakere enn i de fleste vitenskapelige tidsskrifter. Les mer om dette her: https://forbetterscience.wordpress.com/2015/10/28/is-frontiers-a-potential-predatory-publisher/ eller hundrevis av artikler skrevet om temaet, lett tilgjengelig på nett. Jeg mener ikke at Beall's list er en fasit over hva som bør være godkjente publiseringskanaler - men det er hevet over enhver tvil at Frontiers ikke er i toppskiktet av tidsskrift innen psykologi (og andre fagfelt). En oppføring av Frontiers-tidsskrift på nivå 2 kan derfor ikke anses som annet enn en pinlig feil. En slik oppføring bidrar til å svekke tilliten til rangeringen av publiseringskanalser. Jeg forslår derfor at Frontiers in Psychology nedgraderes til nivå 1 eller nivå 0. Det finnes også andre Frontiers-tidsskrifter som er registrert på nivå 2, som antakeligvis bør nedgraderes tilsvarende. -- Fartein Ask Torvik
Jeg er ingen fagperson, men jeg jobber med publisering og Open Access, og jeg deler bekymringen til Torvik. Med forbehold om at jeg har misforstått noe, så vil jeg si noe om publiseringshyppigheten til Frontiers in psychology.

Frontiers in Psychology har så langt i år (1.jan 2018 - 1.nov 2018) publisert 2402 artikler. Til sammenligning har tidsskrift på nivå 2 som "Psychological Bulletin" og "Work and Stress" publisert 41 og 25 artikler i 2018. Et tradisjonelt tidsskrift har gjerne 4-6 numre per år, og publiserer 5-10 artikler per nummer. Dvs. et sted mellom 25 og 60 artikler per år.

I rapporten "Vekt på forskning" heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Det er ca. 70 tidsskrifter på nivå 2 innen psykologi. Jeg tipper at de fleste av disse utgir under 60 artikler i året. Det vil si at Frontiers in Psychology utgir mer enn en tredel av alle publikasjoner på nivå 2 innen psykologi. Hvilket grunnlag har man for å påstå at disse artiklene "oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger"?

PS! Her skriver Melissa Terras om hennes erfaringer som fagfelle for et Frontiers-tidsskrift: https://melissaterras.org/2015/07/21/why-i-do-not-trust-frontiers-journals-especially-not-frontdigitalhum/

Mvh Per S. Refseth, seniorbibliotekar ved Handelshøyskolen BI

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk