NO EN Login

Vedtak av endringer på nivå 2 gyldig fra 2025

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for utvikling og faglig drift knyttet til vitenskapelig publisering. Mer om Det nasjonale publiseringsutvalgets mandat kan du lese her.

I rapporten Vekt på forskning heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker, nettsteder og bokutgivere) som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Femtedelen på nivå 2 beregnes som en andel av hele verdens artikler i de fagene hvor internasjonal statistikk fra tidsskrifter (ISI) er tilgjengelig og noenlunde dekkende. I andre fag foretas en skjønnsmessig vurdering hvor statistikk fra norsk UH-sektor sammenholdes med internasjonal statistikk samtidig som man tar hensyn til fagenes bokpublisering. De fagstrategiske organene som nominerer til nivå 2, mottar hvert år oppdatert publiseringsstatistikk for sitt fag som grunnlag for nominering. Det nasjonale publiseringsutvalget mottar forslag til endring i nivå 2 og fatter endelig vedtak.

For å skape mest mulig forutsigbarhet for nivå 2-endringer vedtok Det nasjonale publiseringsutvalget 21. september 2012 en endring av virkningstidspunktet. Vedtak på nivåendringer som blir nominert i løpet av 2023 blir offentliggjort i begynnelsen av 2024 og vil få virkning fra 2025.

Under er en samlet oversikt over de endringer i nivå 2 som ble nominert i 2023. Endringene gjøres gjeldende fra og med publiseringsåret 2025. Det er også mulig å liste samtlige kanaler på nivå 2.

Det nasjonale publiseringsutvalget rydder blant ubrukte kanaler

Det nasjonale publiseringsutvalget har gjennom flere år rettet oppmerksomheten mot å øke kvalitet på nivå 1. På møtet i utvalget 3. desember 2021 ble det vedtatt å gjennomføre en vaskejobb blant allerede godkjente tidsskrifter som oppfylte følgende kriterier:

  1. Tidsskrifter som ikke hadde mottatt publikasjoner fra norske forskere siste fem år og som samtidig ikke var indeksert i følgende tre databaser:
  2. Ikke indeksert i Scopus
  3. Ikke indeksert i DOAJ
  4. Ikke indeksert i ERIH-PLUS

Det ble gjort et uttrekk av alle godkjente publiseringskanaler i Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret), og over 5000 tidsskrifter oppfylte de fire kriteriene over. Fagorganene og publiseringskomiteene fikk deretter i oppdrag å avgjøre om tidsskriftene skulle forbli i registeret som godkjente kanaler eller om de skulle fjernes. Det har vært stor oppslutning om arbeidet, men noen fagorgan/publiseringskomiteer svarte ikke på oppdraget. For disse fagfeltene er alle tidsskriftene som oppfyller de fire kriteriene over, besluttet fjernet fra Kanalregisteret av Det nasjonale publiseringsutvalget.

I arbeidet med å luke ut ubrukte nivå 1-tidsskrift, kom også fagorganene over fem tidsskrifter på nivå 2 som oppfylte de samme kriteriene. Disse ble også besluttet fjernet. For å finne dem, kan du velge nivå 0 i valgboksen "Til nivå".

Nivå 1-tidsskrift som er satt ned finner du her

Merk ellers at fagfeltene under MNT-området ikke var med i denne gjennomgangen, da dette området har var gjenstand for en omorganisering i perioden ryddejobben pågikk. Denne omorganiseringen er nå unnagjort og det planlegges en tilsvarende ryddejobb for MNT i 2024.

Tittel ISSN eISSN Fra nivå Til nivå NPI fagfelt
Ekstasis 1865-8792 2 0 Teologi og religionsvitenskap
Hebrew Language and Literature Series (HLLS) 1381-2564 2 0 Teologi og religionsvitenskap
Studi italiani di filologia classica 0039-2987 2239-639X 2 0 Gresk og latin
Studies in Textile and Costume History 0924-7696 2 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
The Classical Review 0009-840X 1464-3561 2 0 Gresk og latin

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks